office@eurostart2008.eu +359 2 85 19 386

ОП „Добро управление”

Оперативна програма „Добро управление“ е продължение на стартиралата през 2007 година Оперативна програма „Административен капацитет“. Програмата ще продължи да надгражда постигнатото в предишния програмен период, като поставя и нови цели и приоритети пред себе си. За новия програмен период целта на програмата е постигане на  висококачествени публични услуги за гражданите и бизнеса, както и повишаване на прозрачността и ефективната работа на Съдебната система в България.

Приоритетните оси на програмата са:

Приоритетна ос 1: Административно обслужване и е-управление

Приоритетна ос 2: Ефективно управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса

Приоритетна ос 3:  Прозрачна и ефективна съдебна система

Приоритетна ос 4: Техническа помощ за структурите на администрацията, участващи в управлението и усвояването на ЕСИФ

Приоритетна ос 5: Техническа помощ

Бенефициенти:

Потенциални бенефициенти по предвидените за изпълнение схеми са всички структури на държавната администрация (на централно, областно и общинско ниво), съдебната система и структури на гражданското общество.