office@eurostart2008.eu +359 2 85 19 386

ОП „Развитие на човешките ресурси”

Целта на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 е активно да доразвие напредъкът достигнат през програмен период 2007-2013. Основните цели са по-висока и по-качествена заетост, намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, модернизиране на публичните политики.