office@eurostart2008.eu +359 2 85 19 386

ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 цели да бъде сред ключовите инструменти за постигане на целите, приети от България в границите на Стратегията за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж (Стратегията “Европа 2020”) и да служи като ефикасно средство за прилагане на политики по сближаване, съгласно дневния ред на национално и общностно равнище. Основните цели  на програмата в контекста на Стратегията “Европа 2020” са повишаване на инвестициите за наука и научни изследвания до 1,5% от БВП, намаляване на процента на преждевременно напусналите училище до под 11% и увеличаване на процента на завършилите висше образование до 36% от хората между 30 и 34 годишна възраст.