office@eurostart2008.eu +359 2 85 19 386
 

ЗА НАС

”Евростарт 2008” ЕООД подготвя и управлява проекти с местно и международно участие. Екипът на компанията се състои от 10 експерта, по-голяма част с опит между 15 и 25 години в подготовката и управлението на проекти за безвъзмездно финансиране от предприсъединителните програми на Европейския съюз (ЕС), Европейските Структурни и Инвестиционни фондове (ЕСИФ) и правителствени програми в област околна среда, икономическо развитие и конкурентоспособност.

С цел осигуряване на комплексна услуга за нашите клиенти, ние си сътрудничим с широк кръг експерти в специфични области, включително от научните среди, държавни институции, органи на местната власт.

Нашият 10 годишен опит в консултирането, подготовката и управлението на проекти, финансирани от ЕСИФ и други международни фондове е това, което ни спечели стабилна позиция в сектора на консултантските услуги, ориентиран към обществените организации. На тази основа дружеството разви компетенции в прилагането на общо европейското право и националното законодателство. Този опит е от съществено значение при оказване на консултантски услуги на частния сектор и на дружества-публичноправни организации, във връзка с прилагане на нормативните изисквания по опазване на околната среда.

ЗАЩО НИЕ

В своята дейност дружеството съчетава знания и практически умения в областта на финансовото управление и контрол, техническите науки, координирането на административни дейности и правните аспекти на подготвянето и възлагането на обществени поръчки и изпълнението на договори.

Ние разполагаме с екип от специализирани експерти и партньори в обединения, участвали в разработването и успешното изпълнение на проекти в областта на околната среда и икономическото и инфраструктурното развитие.

Ние извършваме постоянно проучване на възможностите за участие в програми, на база предварително координирани проектни идеи, основани на обществен интерес, развитие на нормативната база и постижения на предходни проекти.

Ние постоянно се стремим към усъвършенстване на предлаганите услуги, доказателство, за което са многобройните реализирани проекти в разнообразни направления.

Ние измерваме успеха с дългосрочните взаимоотношения с нашите клиенти, които градим върху взаимно доверие, професионализъм и уважение