office@eurostart2008.eu +359 2 85 19 386
февруари 21, 2018

Услуги

Клиентите, доверили се на нашият опит и професионализъм, постигнаха своите дългосрочни стратегии за развитие посредством усвояването на средства за финансова подкрепа с проекти за над 100 млн. лева.

Пакетът услуги, предоставяни от „Евростарт 2008” ЕООД обхваща:

 • Техническа помощ на представители на местната и публичната власт;
 • Извършване на текущи, междинни и окончателни оценки на стратегически и програмни документи на общинско, регионално и национално ниво;
 • Разработване на политики, програмни документи, анализи, корпоративни стратегии и доклади;
 • Разработване на финансово-икономически анализи, икономически обосновки и бизнес планове;
 • Разработване на предварителен и последващ анализ за въздействие;
 • Трансфер на специфично ноу-хау;
 • Съдействие за идентифициране на подходящи партньори и развитие на ефективни партньорски отношения;
 • Съдействие за осигуряване на съфинансиране, мостово финансиране и друго допълнително финансиране;
 • Анализ на потребностите и формулиране на изходно задание за целево финансиране;
 • Анализ и подбор на възможните източници и механизми на финансиране по съществуващите европейски инструменти и програми;
 • Консултиране по цялостния процес на кандидатстване;
 • Изготвяне на проектни предложения по съществуващите европейски инструменти и програми;
 • Управление и консултации по изпълнението на одобрени проекти, финансирани от ЕС;
 • Изготвяне на тръжни документации за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки, Наредбата за възлагане на обществени поръчки и приложимите нормативни актове;

„Евростарт 2008” ЕООД предоставя консултантски услуги и приоритетно работи в следните области:

 

Програма за развитие на селските райони 2007-2013 и 2014-2020

Консултации при подготовката (включително разработването на финансово икономически анализи) и управлението на проекти за клиенти, както от публичния, така и от частния сектор.  

Управление на отпадъци

Консултации в организирането на разделно събиране, транспортиране и третиране на битови отпадъци в съоръжения за механично-биологично третиране;

Консултации във връзка със събирането, транспортирането и обезвреждането на опасни отпадъци, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1013/2006, Директива 2008/68/ЕО и ADR, Директива 2000/76/ЕО, Директива 1999/31/ЕО, както и въвеждане на информация в електронна система за обмен на данни за надзор и контрол върху превозите на отпадъци, съгласно Регламент (ЕС) № 1013/2006 ).

Сектор ВиК

Разработване на  регионални прединвестиционни проучвания, които ще дефинират интегрирани ВиК проекти за постигане на съответствие с националното и европейското законодателство в областта на питейните води, отвеждането и пречистването на отпадъчните води, и повишаване на ефективността на системите и съоръженията;

Разработване на анализ Разходи – Ползи (финансов и икономически анализ) за инвестиционни проекти в областта на водоснабдяването, канализацията и пречистването на отпадъчни води, съгласно Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета и Ръководство за анализ Разходи – Ползи на инвестиционни проекти от Кохезионната политика за периода 2014-2020 г.;

Разработване на институционални анализи на ВиК дружества.

Възобновяема енергия

Проучвания за използването на биоразградимите отпадъци за производство на енергия;

Сътрудничество при разработването на проекти, които допринасят за постигането на 16% национална обща цел за дела на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия през 2020 г., съгласно Директива 2009/28/ЕО.