office@eurostart2008.eu +359 2 85 19 386

Проекти на национално ниво

Проект: „Подкрепа на Министерството на околната среда и водите, България за подпомагане изпълнението на регионалните водни проекти“, TA2019024 BG BP3, Договор CC 11560

На 15.10.2019 г. Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) сключи договор с консорциум Water Monitoring 2019, съставен от Евростарт 2008 ООД, България и Enviroplan SA Гърция, ръководен и представляван от Евростарт 2008 ООД, България. Срокът за изпълнение на услугите е 47 месеца. Договорът е сключен след провеждане на открита тръжна процедура за услуги, организирана от ЕИБ. Целта на договора е да се подпомогне качественото и унифицирано изпълнение на 16 регионални водни инфраструктурни проекти в рамките на ОПОС 2014-2020, в съответствие със стандартизираните изисквания на програмата, чрез предоставяне на хоризонтална подкрепа на УО на ОПОС и целенасочена подкрепа за 16 ВиК оператора – бенефициенти, през целия период на изпълнение на техните проекти. Ангажиментът по договора, допълва всички останали мерки за подкрепа, предоставени от ЕИБ на Министерството на околната среда и водите в България (МОСВ), съгласно Споразумението за услуга за подкрепа на проекти (PSSA), което влиза в сила от декември 2018 г. между ЕИБ и МОСВ, което е част от Меморандума за разбирателство (МзР), подписан на 12 декември 2015 г., относно подкрепата за проекти на ЕС в България за програмния период 2014-2020.

Договарящ орган: Европейска инвестиционна банка

Проект: „Подкрепа на ЕИБ при подготовката на базовия доклад за подкрепа при изпълнението на българските регионални водни проекти“, TA2019023 BG BP3, Договор CC11075 от 30.04.2019г.

Договорът е сключен между Евростарт 2008 ЕООД  и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) в резултат на процедура организирана от ЕИБ. Общият предмет на договора е предоставяне на директна подкрепа за ефективното прилагане и управление на стратегическите инвестиции на 16 ВиК оператори (ВиК), финансирани от ОПОС 2014-2020 в България. Специфичният предмет включва анализ на изискванията на ОПОС 2014-2020, които ВиК операторите ще спазват при изпълнение на регионалните водни проекти, възможните рискове и напредъка на проектите по отношение на устройствените решения, подготовката на обществени поръчки  и специфичните условия на регионални прединвестиционни проучвания. Евростарт 2008 ЕООД  изпълни заданието на ЕИБ за 3 месеца, като извърши съответните анализи, проведе срещи с представителите на 15 ВиК оператори. Материалният резултат от изпълнението на договора представлява Базов доклад, съдържащ методология за последващото съдействие, регистър на конкретните рискове за всяко ВиК дружество, мерки за преодоляване на рискове, предстоящите обществени поръчки, метод за изчисляване размера на заем за финансиране на ДДС, обстоятелства подлежащи на мониторинг, в частност – формирането на Звена за управление на проектите по ОПОС. Резултатът от изпълнението на договора са  одобрени от възложителя – ЕИБ и предоставени от ЕИБ на Министерството на околната среда и водите (МОСВ), съгласно Споразумение за услуга за подкрепа на проекти (PSSA), в сила от декември 2018 г. между ЕИБ и МОСВ, което е част от Меморандума за разбирателство (МР), подписан на 12 декември 2015 г., относно подкрепата на проекти на ЕС в България, за програмния период 2014-2020.

Договарящ орган: Европейската инвестиционна банка 

Проект: „Регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) за обособените територии, обслужвани от ВиК операторите – „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, „ВиК“ ООД, гр. Варна, “ВиК“ ЕООД, гр. Видин, „ВиК“ ООД, гр. Враца, „ВиК“ ЕООД, гр. Добрич, „ВиК“ ООД, гр. Кърджали, „ВиК“ ООД, гр. Перник, „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив, „ВиК“ ООД, гр. Русе, „ВиК“ ООД, гр. Силистра, „ВиК“ ООД, гр. Сливен, „ВиК“ ЕООД, гр. Стара Загора, „ВиК“ ООД, гр. Шумен, „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол в 4 (четири) обособени позиции“ , включени в
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4 – „РПИП за „ВиК“ ЕООД, гр. Стара Загора, “ВиК“ ЕООД, гр. Видин, „ВиК“ ООД, гр. Враца, „ВиК“ ООД, гр. Перник“

Договарящ орган: Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Проект: Предоставяне на техническа помощ на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), при изготвяне на спецификации и документация за възлагане на обществени поръчки, консултиране и мониторинг на етапа на изпълнение на проекта „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита“.

Договарящ орган: Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС)

Проекти на общинско ниво

До настоящият момент „Евростарт 2008“ работи и успешно си сътрудничи с голям брой общини както на територията на Република България, така и извън нея. Наши партньори са община Банско, община Батак, община Белене, община Белоградчик, община Берковица, oбщина Бойчиновци, община Братя Даскалови, община Вълчедръм, община Гърмен, община Георги Дамяново, община Добричка, община Искър, община Казанлък, община Кнежа, община Костенец, община Перущица, община Пещера, община Ракитово, община Рила, община Самоков, община Свиленград, община Средец, община Трън, община Чупрене и община Босилово. Консултантските ни услуги обхващат всички етапи от реализирането на един проект. Активно участваме и съдействаме при формулирането на проектната концепция, разработването на проектното предложение, подготовка на необходимата документация за кандидатстване, административно управление и отчитане на изпълнението на проектите.

Доказателство за нашия опит са реализираните досега проекти с общини в следните области:

 • Пътна инфраструктура: 28 договора
   
 • Околна среда: 32 договора
   
 • Образователна, културна и спортна инфраструктура: 10 договора
   
 • Развитие на човешките ресурси: 12 договора
   
 • Изготвяне на стратегически документи: 10 договора
   

 

Проекти в частния сектор

„Евростарт 2008“ ЕООД е разработвало проекти в частния сектор за отпускане на финансиране за мерки за технологично обновление и безопасност на труда финансирани по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“, Програма за развитие на селските райони и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Подкрепяме местните предприятия в определени аспекти на иновациите, наложени от законодателството в областта на околната среда или свързани с повторна употреба на отпадъци, като им осигуряваме възможност за връзка с международни партньори, мрежи и инструменти за финансиране. Стремим се да осигурим на местните предприятия конкурентни предимства основани на най-добри практики за повторна употреба на отпадъци и странични продукти.