office@eurostart2008.eu +359 2 85 19 386

ЕВРОСТАРТ 2008 ЕООД

Притежава сертификат EN ISO 9001:2015 удостоверяващ, че организацията има разработена и внедрена система за управление на качеството с обхват:

Предоставяне на консултантски услуги и изпълнение на:

Подготовка, управление, изпълнение, мониторинг и отчитане на програми и проекти, включително и финансирани със средства от Европейския съюз

Провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки

Изготвяне и прилагане на правни, инвестиционни и финансови модели

Подготовка, организиране и провеждане на обучения, семинари, конференции

Изграждане и развитие на административния капацитет и/или управление на риска на публични и/или частни организации

Изготвяне на апликационни форми (формуляри за кандидатстване, заявление за подпомагане), тръжни документации, финансово-икономически анализи и бюджети за подготовка на проектни предложения и/или изпълнение на проекти

Стратегическо планиране и управленско консултиране

Изготвяне на оценки и анализи на програми и проекти, включително и такива за съответствие с правилата за държавни помощи

Изготвяне на социо-икономически и маркетингови проучвания/изследвания, и разработки за публични и/или частни организации

Сертификатът е издаден от Сертифициращ орган HMI EuroCert GmbH, гр. Магдебург, Федерална република Германия.


 

Притежава сертификат EN ISO 14001:2015 удостоверяващ, че организацията има разработена и внедрена система за управление на околната среда с обхват:

Управление на отпадъци и околна среда, включително контрол, мониторинг и оценка на изпълнение на дейности и проекти по управление на отпадъци и околна среда.

Сертификатът е издаден от Сертифициращ орган HMI EuroCert GmbH, гр. Магдебург, Федерална република Германия.