office@eurostart2008.eu +359 2 85 19 386

Програма Еразъм „+“

Новата европейска програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“ стартира през 2014г. и обединява в себе си седем програми, съществували до края на 2013г.: Програма „Учене през целия живот“ („Еразъм“, „Леонардо да Винчи“, „Коменски“, „Грюндвиг“, „Учебни визити”), „Младежта в действие“, „Еразмус Мундус“, „Темпус“, „Алфа“, „Edulink“ и програмата за двустранно сътрудничество с индустриализирани страни.

Хоризонт 2020

„Хоризонт 2020“ е най-голямата в историята рамкова програма на ЕС за научни изследвания и иновации, като 7-годишният ѝ бюджет е на стойност почти 80 млрд. евро. Възможностите за финансиране по линия на „Хоризонт 2020“ са изложени в работните програми, публикувани в портала на ЕС за финансиране за научни изследвания, като процедурите и документите за кандидатстване са опростени. Програмата финансира  разработването на проектни предложения в направление Иновационна дейност, Изследване и иновационна дейност, Координационни и подкрепящи дейности в рамките на Работните програми: Климатични мерки, Околна среда, Ефективност на ресурсите и суровини, Сигурна, чиста и ефективна енергия.

Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“

„Черноморски басейн 2014-2020“ е съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество финансирана по Европейски инструмент за съседство.
Общата цел е да се подобри благосъстоянието на хората в регионите на Черноморския басейн чрез устойчив растеж и съвместни действия за опазване на околната среда.
В териториалния обхват на Програмата попадат 10 държави – България, Гърция, Румъния, Турция, Армения, Азейрбеджан, Грузия, Молдова, Русия и Украйна – с цялата си територия или с региони на ниво NUTS II (или еквиваленти).

Програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020

Програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020 е инструмент за прилагане на кохезионната политика на Европейския съюз – стратегия за интелигентна, устойчива и приобщаваща икономика, създаваща високи равнища на заетост, производителност и социално сближаване.

Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ 2014-2020

„Балкани – Средиземно море 2014 – 2020“ е една от двете програми на Европейския съюз за транснационално сътрудничество, наред с Програма „Дунав“, в които Република България участва през периода 2014 – 2020 г.
Общата цел на Програмата е използване на споделените териториални предимства и подпомагане на интегрираното териториално развитие и сътрудничество за повишена конкурентоспособност и устойчиво развитие на балканско-средиземноморския регион.

Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020

Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“ е финансов инструмент за насърчаване и иницииране на проектни идеи свързани с преодоляване на общите предизвикателства и нужди в специфични направления, които да постигнат реална полза за хората и да изградят ефективни връзки между властите и организациите в Дунавския регион.

Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020

Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 е създадена в рамките на европейската стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и за постигане на икономическо, социално и териториално сближаване.

Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020

ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020 е програма за трансгранично сътрудничество, съфинансирана от Европейски съюз със средства от Европейския фонд за регионално развитие.

Програма за трансгранично сътрудничество Interreg – ИПП България-бивша югославска република Македония 2014-2020

ИНТЕРРЕГ – ИПП България – Македония 2014-2020 е програма за трансгранично сътрудничество, финансирана от Европейския съюз със средства по Инструмента за предприсъединителна помощ.

Програма за трансгранично сътрудничество Interreg – ИПП България-Турция 2014-2020

Interreg – ИПП България – Турция 2014-2020 е програма за трансгранично сътрудничество, финансирана от Европейския съюз по Инструмента за предприсъединителна помощ.
Общата стратегическа цел на регионалното сътрудничество между България и Турция, вложена в изпълнението на програмата е укрепване на капацитета за трансгранично сътрудничество между България и Турция в областта на опазването на природата и устойчивото развитие на туризма, което ще доведе до засилване на териториалното сближаване в Европа.