office@eurostart2008.eu +359 2 85 19 386

Програма за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020

Interreg – ИПП България – Сърбия 2014-2020 е програма за трансгранично сътрудничество, финансирана от Европейския съюз със средства по Инструмента за предприсъединителна помощ.

Програма за Развитие на селските райони

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. цели повишаване на конкурентоспособността и балансирано развитие на селското и горското стопанство и преработваща промишленост, опазване на екосистемите и устойчиво управление, използване на природните ресурси в земеделието, горското стопанство и хранителната промишленост, предотвратяване на климатичните промени и приспособяване към тях,  социално-икономическо развитие на селските райони, осигуряващо нови работни места, намаляване на бедността, социално включване и по-добро качество на живот.

ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 цели да бъде сред ключовите инструменти за постигане на целите, приети от България в границите на Стратегията за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж (Стратегията “Европа 2020”) и да служи като ефикасно средство за прилагане на политики по сближаване, съгласно дневния ред на национално и общностно равнище. Основните цели  на програмата в контекста на Стратегията “Европа 2020” са повишаване на инвестициите за наука и научни изследвания до 1,5% от БВП, намаляване на процента на преждевременно напусналите училище до под 11% и увеличаване на процента на завършилите висше образование до 36% от хората между 30 и 34 годишна възраст.

ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура”

Общата цел на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020, както и на предхождащата я програма „Транспорт“ 2007-2013 е развитието на железопътната, пътната и водна инфраструктура, както и стимулиране развитието на комбиниран транспорт в съответствие с транспортната политика на Европейския съюз и установените изисквания за развитие на Tранс-европейската транспортна мрежа за постигне на устойчивост на българската транспортна система.

ОП „Добро управление”

Оперативна програма „Добро управление“ е продължение на стартиралата през 2007 година Оперативна програма „Административен капацитет“. Програмата ще продължи да надгражда постигнатото в предишния програмен период, като поставя и нови цели и приоритети пред себе си. За новия програмен период целта на програмата е постигане на  висококачествени публични услуги за гражданите и бизнеса, както и повишаване на прозрачността и ефективната работа на Съдебната система в България.

Приоритетните оси на програмата са:

Приоритетна ос 1: Административно обслужване и е-управление

Приоритетна ос 2: Ефективно управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса

Приоритетна ос 3:  Прозрачна и ефективна съдебна система

Приоритетна ос 4: Техническа помощ за структурите на администрацията, участващи в управлението и усвояването на ЕСИФ

Приоритетна ос 5: Техническа помощ

Бенефициенти:

Потенциални бенефициенти по предвидените за изпълнение схеми са всички структури на държавната администрация (на централно, областно и общинско ниво), съдебната система и структури на гражданското общество.

ОП „Околна среда”

Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 цели изграждане на по-конкурентоспособна нисковъглеродна икономика, в която ресурсите се използват по ефикасен и устойчив начин, опазване на околната среда, намаляване на емисиите и предотвратяване на загубата на биоразнообразие и възползване от водещата позиция на Европа в разработването на нови екологични технологии и производствени методи.

ОП „Развитие на човешките ресурси”

Целта на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 е активно да доразвие напредъкът достигнат през програмен период 2007-2013. Основните цели са по-висока и по-качествена заетост, намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, модернизиране на публичните политики.

ОП „Региони в растеж”

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 е продължение на програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. Специфичните цели на програмата са повишаване на качеството на живот и подобряване на екологичната среда, чрез благоустрояване на физическата среда в градовете. Подобряване на икономическата активност в градовете, чрез възстановяване на зони с потенциал за икономическо развитие, развитие на връзките „град-район” и подобряване на достъпа до културни ценности, логистичните центрове, местата за рекреация и туризъм, производствените и бизнес зоните в районите. Чрез изпълнението на оперативната програма се цели и балансирано териториално развитие чрез укрепване на мрежата от градове-центрове, подобряване свързаността в районите и качеството на средата в населените места.

ОП „Иновации и конкурентоспособност”

Основната цел на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 е да допринесе за постигането на динамично и конкурентоспособно развитие на икономиката основано на иновациите. Основен фактор за това е, че не само в България, но и в световен мащаб иновациите са движеща сила за подобряване на икономическото състояние на една страна. Научните изследвания и иновациите гарантират постигането на интелигентен растеж, поддържането на високи равнища на заетост и доходи, спазването на строги социални и екологични стандарти.

Полезни Връзки