office@eurostart2008.eu +359 2 85 19 386

Програма за Развитие на селските райони

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. цели повишаване на конкурентоспособността и балансирано развитие на селското и горското стопанство и преработваща промишленост, опазване на екосистемите и устойчиво управление, използване на природните ресурси в земеделието, горското стопанство и хранителната промишленост, предотвратяване на климатичните промени и приспособяване към тях,  социално-икономическо развитие на селските райони, осигуряващо нови работни места, намаляване на бедността, социално включване и по-добро качество на живот.