office@eurostart2008.eu +359 2 85 19 386

Програма Еразъм „+“

Новата европейска програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“ стартира през 2014г. и обединява в себе си седем програми, съществували до края на 2013г.: Програма „Учене през целия живот“ („Еразъм“, „Леонардо да Винчи“, „Коменски“, „Грюндвиг“, „Учебни визити”), „Младежта в действие“, „Еразмус Мундус“, „Темпус“, „Алфа“, „Edulink“ и програмата за двустранно сътрудничество с индустриализирани страни.

Хоризонт 2020

„Хоризонт 2020“ е най-голямата в историята рамкова програма на ЕС за научни изследвания и иновации, като 7-годишният ѝ бюджет е на стойност почти 80 млрд. евро. Възможностите за финансиране по линия на „Хоризонт 2020“ са изложени в работните програми, публикувани в портала на ЕС за финансиране за научни изследвания, като процедурите и документите за кандидатстване са опростени. Програмата финансира  разработването на проектни предложения в направление Иновационна дейност, Изследване и иновационна дейност, Координационни и подкрепящи дейности в рамките на Работните програми: Климатични мерки, Околна среда, Ефективност на ресурсите и суровини, Сигурна, чиста и ефективна енергия.