office@eurostart2008.eu +359 2 85 19 386

Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020

Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 е създадена в рамките на европейската стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и за постигане на икономическо, социално и териториално сближаване.